Privacyverklaring Clear Performance Consultancy

Uw Privacy is voor Clear Performance Consultancy van groot belang. Wij houden ons dan ook strikt aan de relevante wet- en regelgeving. Waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij: 

Clear Performance Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Clear Performance Consultancy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Clear Performance Consultancy de volgende zakelijke gegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Clear Performance Consultancy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 

Aanmeldformulier
Via het aanmeldformulier kunt u aangeven dat u bij Clear Performance Consultancy wilt werken. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Dit doen wij ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een overeenkomst van opdracht dan wel arbeidsovereenkomst. Als u niet voor ons gaat werken, dan bewaren wij uw gegevens maximaal een jaar, zodat we u op een later moment nogmaals kunnen contacteren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt. Wanneer u werkzaamheden voor ons gaat uitvoeren dan bewaren uw gegevens zolang noodzakelijk en wettelijk verplicht. Fiscale gegevens moeten tot 7 jaar bewaard worden.

 

Contact website

Op de website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook per e-mail of via het contactformulier.

Als u contact met ons opneemt verwerken wij hiervoor de volgende gegevens:

 Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen, omdat u ons gevraagd hebt om uw contactverzoek in behandeling te nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw contactaanvraag te gebruiken om onze klantenservice te trainen om nog beter te worden.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld het aannemen van u als partner van Clear Performance Consultancy), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen, wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (zoals een direct marketing belang), of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Bewaartermijn

Clear Performance Consultancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Clear Performance Consultancy
Mr Treublaan 3
1097DP
Amsterdam
+31 6118 3168 3

Wij brengen klanten en bedrijven samen
CPC Amsterdam
Mr. Treublaan 3,
1097 DP, Amsterdam
Copyright © 2021 Clear Perfomance Consultancy. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram