Privacy Statement

Uw Privacy is voor Clear Performance Consultancy van groot belang. Wij houden ons dan ook strikt aan de relevante wet- en regelgeving. Waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Clear Performance Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Clear Performance Consultancy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Clear Performance Consultancy de volgende zakelijke gegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Naam bedrijf
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Clear Performance Consultancy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Curriculum vitae
 • Inhoud van motivering
 • IP-adres
 • Sessie ID in cookies
 • Overige persoonsgegevens door u ingevuld als inhoud van een bericht
 • Inhoud van openbare social mediapagina’s, als onderdeel van een social media check

 

Aanmeldformulier
Via het aanmeldformulier kunt u aangeven dat u bij Clear Performance Consultancy wilt werken. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Curriculum vitae
 • Overige persoonsgegevens door u ingevuld als inhoud van een bericht

Dit doen wij ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een overeenkomst van opdracht dan wel arbeidsovereenkomst. Als u niet voor ons gaat werken, dan bewaren wij uw gegevens maximaal een jaar, zodat we u op een later moment nogmaals kunnen contacteren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt. Wanneer u werkzaamheden voor ons gaat uitvoeren dan bewaren uw gegevens zolang noodzakelijk en wettelijk verplicht. Fiscale gegevens moeten tot 7 jaar bewaard worden.

 

Contact website

Op de website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook per e-mail of via het contactformulier.

Als u contact met ons opneemt verwerken wij hiervoor de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer)
 • Overige persoonsgegevens door u ingevuld als inhoud van een bericht

 Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen, omdat u ons gevraagd hebt om uw contactverzoek in behandeling te nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw contactaanvraag te gebruiken om onze klantenservice te trainen om nog beter te worden.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld het aannemen van u als partner van Clear Performance Consultancy), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen, wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (zoals een direct marketing belang), of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Bewaartermijn

Clear Performance Consultancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Clear Performance Consultancy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Clear Performance Consultancy
Mr Treublaan 3
1097DP
Amsterdam
+31 6118 3168 3

<  Homepage
Wij brengen klanten en bedrijven samen
Clear Performance Amsterdam
Mr. Treublaan 3,
1097 DP, Amsterdam
Copyright © 2021 Clear Perfomance. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram